Директорът на РЦПППО – област Монтана Диана Божинова, членовете на РЕПЛР към РЦПППО - Монтана Боряна Петрова, Антон Цифудин, Румяна Димитрова, Виолета Цветанова, Диана Николова, Янита Сейкова, Нели Вълков, Елена Илиева, Мария Андреева и Теодора Калафатова взеха участие в тримодулно обучение за обучители на ЕПЛР на теми:

  • „Основи на приобщаващото образование и подходи за обучението на педагогическите специалисти”;
  • „Интерактивни методи за обучение на педагогически специалисти и дизайн на обучителна сесия”;
  • „Супервизия и интервизия в системата на предучилищното и училищното образование”.

img0001img0015img003img004img006img002teach1teach2