В помощ на учителите

 

  1. Какво да направим, ако установим, че някое от децата, с които работим, сериозно изостава в учебния процес или има проблеми с вниманието, концентрацията и общуването?

Информираме членовете на Екипа за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение, в което работим. Екипът (след изразено писмено съгласие от страна на родителя) извършва оценка на образователните потребности на детето, представя резултатите от своята оценка на Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Регионалният екип взема решение и предлага на директора на Регионалния център да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа на обследваното дете. Допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности се изразява най-често в ресурсно подпомагане. Екипът в учебното заведение изготвя и предлага на родителя индивидуален план и индивидуална програма за обучение на детето. Ако родителят не е съгласен с оценката на училищния екип, той може да поиска от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование повторна оценка на образователните потребности на детето, която се извършва от Регионалния екип в Центъра.

  1. Кои са най-често срещаните затруднения в учебния процес при учениците със специални образователни потребности?

Най-често тези ученици имат сериозни пропуски в усвояването на устната и писмената реч, проблеми с обработването и възпроизвеждането на получената информация, трудности при извършването на основните математически операции – събиране, изваждане, умножение и деление, дефицит на вниманието, поведенчески отклонения.                                                                                        

  • Как се осъществява съвместната работа на педагогическите специалисти при обучението на деца и ученици със специални образователни потребности? 

След като е взето решение за предоставяне на допълнителна подкрепа на дете/ученик със специални потребности, Екипът за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение разработва план за подкрепа и при необходимост индивидуален учебен план и индивидуална учебна програма за работа през учебната година. На учениците  се осигурява задължително ресурсен учител, а ако Екипът прецени, и други специалисти при необходимост. Ресурсният учител и другите педагогически специалисти се назначават в учебното заведение, а при липса на такава възможност се изискват от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в съответния областен град или от други организации, лицензирани да предоставят образователна подкрепа на деца. Дейностите по изпълнение на индивидуалната програма се осъществяват от всички педагогически специалисти, работещи с детето/ученика, като периодично се отчита напредъка в развитието и при необходимост се актуализира плана за подкрепа.

  1. Как се оценяват постиженията на учениците със специални образователни потребности?

Съгласно чл. 120, ал. 7 и 8 от Закона за предучилищното и училищното образование учениците със специални потребности се оценяват по следния начин:                                                    

„На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“„справя се“ и „среща затруднения“. Когато се установи, че такива ученици са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет  обучението по индивидуална учебна програма се преустановява.“