НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛИ

  1. Какво трябва да направите, ако детето ви има нужда от допълнителна специализирана помощ?


           Законът за предучилищното и училищното образование предвижда така наречената „ допълнителна подкрепа“ за деца и ученици със специални образователни потребности. За да бъде предоставена допълнителна подкрепа на вашето дете, трябва да бъдат оценени индивидуалните му потребности. Оценката се извършва от Екипа за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение, което детето посещава, след писмено заявление от вас до директора на училището или детската градина. Към заявлението трябва да бъдат приложени документи от предварително направени изследвания и консултации (медицински, логопедични и психологични), както и други документи, които биха помогнали за правилната и точна оценка. Ако се установи, че детето има нужда от допълнителна подкрепа, от учебното заведение ще ви бъде предложен план за подкрепа и при необходимост, индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за оптималното му обучение, за осъществяването на което детето ще бъде подпомагано от ресурсен учител. Според оценката на потребностите му екипът може да препоръча с него да работят и други специалисти (психолог, логопед, сензорен терапевт и др.). Периодично през учебната година педагогическите специалисти отчитат как се развива детето и дали са нужни промени в плана и програмата. Ако детето среща затруднения, учебният материал се адаптира към неговите възможности. Ако постига добри резултати по един или няколко учебни предмети, обучението по индивидуална учебна програма по тези предмети се преустановява и детето продължава да работи по тях според държавния образователен стандарт заедно със своите съученици.

  1. Ако родителят не е съгласен с оценкатана Екипа за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение, той може да подаде писмено заявление до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в съответния областен град, с което да поиска повторна оценка на потребностите на детето. Оценката ще бъде направена от специалистите в Центъра и при различия с първата оценка ще бъдат направени нужните промени в индивидуалните учебни програми.
  • Ако за детето ви е констатирано, че има специални потребности още в детската градина и по обективни причини желаете да бъде отложено постъпването му в първи клас, трябва да подадете писмено заявление до директора на  Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че искате такова отлагане. Екипът в Центъра, след специализирано обследване, ще вземе решение по този въпрос. Отлагането от постъпване в първи клас може да е само за една година.
  1. Ако желаете детето ви да бъде обучавано в специално училище(по смисъла на чл.44 от Закона за предучилищното и училищното образование), трябва да подадете писмено заявление до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. След обследване на детето Регионалният екип към РЦПППО ще прецени дали желанието ви е основателно или не и ще насочи детето за обучение в специално училище за деца със сензорни дефицити.