1. Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца/ученици със СОП (чл. 190, ал. 3, т. 1 от ЗПУО и чл. 135 от Наредба за приобщаващото образование)

Когато в училището или детската градина има дете/ученик с индикации за специални образователни потребности, родителят подава заявление за оценка на индивидуалните потребности до директора. Директорът на учебното заведение издава заповед за сформиране на ЕПЛР, който извършва оценка на образователните потребности на детето/ученика и изготвя карта за оценка на индивидуалните потребности. Директорът на учебното заведение изпраща до директора на регионалния център заявление за одобрение на допълнителната подкрепа с приложени документи:  копие от протокол от заседание на ЕПЛР с взето решение за предоставяне на допълнителна подкрепа и копие на становище на ЕПЛР за предоставяне на допълнителна подкрепа. За изпълнението на процедурата в учебното заведение трябва да бъдат налични още следните документи на детето/ученика:   заповед на директора за сформиране на ЕПЛР, медицински документ (при необходимост), карта за оценка на индивидуалните потребности, документи, удостоверяващи използването на определена методика при оценката, план за проведена допълнителна работа по образователни направления/учебни предмети, по които детето/ученикът среща затруднения и други документи, свързани с образованието и развитието на детето/ученика, ако има такива. След като допълнителната подкрепа бъде одобрена, директорът на учебното заведение изпраща до директора на регионалния център заявление за осигуряване на нужните специалисти за осъществяване на подкрепата (ако няма назначени специалисти в училището/детската градина).

 1. Извършване на оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик с индикации за специални образователни потребности от регионалния екип, когато не може да се сформира ЕПЛР в учебното заведение (чл. 190, ал. 3, т. 2 от ЗПУО и чл. 136 от Наредба за приобщаващото образование)

Когато в училището/детската градина липсват някои от нужните специалисти за сформиране на ЕПЛР, който да извърши оценка на индивидуалните потребности във връзка с предоставянето на допълнителна подкрепа и директорът не може да ги осигури, той подава до директора на регионалния център заявление за оценка на индивидуалните потребности от регионалния екип, към което прилага заявление от родител за извършване на оценката, копия  от медицински документи (ако има такива) за съответното дете/ученик.

 1. Организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие (чл. 190, ал. 3, т. 3 от ЗПУО и чл. 137 от Наредба за приобщаващото образование)

Ако родителят не е съгласен с извършената оценка на индивидуалните потребности на неговото дете от ЕПЛР в учебното заведение, той може да подаде заявление до директора на регионалния център за организиране на повторна оценка от регионалния екип. Към заявлението се прилагат картата за оценка на индивидуалните потребности, копие от медицински документи (ако има такива) за съответното дете/ученик.

 1. Насочване на деца/ученици със специални образователни потребности за обучение в специални училища (чл. 190, ал. 3, т. 4 от ЗПУО и чл. 138 от Наредба за приобщаващото образование)

Деца и ученици със сензорни увреждания могат да бъдат насочени от регионалния екип към обучение в специални училища за деца и ученици с нарушен слух и нарушено зрение след заявление на родител до директора на регионалния център и извършена оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика от регионалния екип. Към заявлението на родителя се прилагат актуален медицински документ и други документи, регламентирани в чл. 138, ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование (ако има такива).

 1. Насочване на ученици, завършили с удостоверение за завършен VII клас за продължаване на образованието си ( чл. 145, ал. 6 от ЗПУО и чл. 140, ал. 1 и 2 от Наредба за приобщаващото образование)

Учениците, завършили с удостоверение за завършен VII клас могат да продължат образованието си в следващ клас в профили и специалности от професии след преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите им и след изготвяне на мотивирано становище от регионалния екип. За стартиране на процедурата в срок от 3 до 21 май родителят подава до директора на регионалния център заявление с приложени към него документи, регламентирани в чл. 140, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование и описани като приложения в модела за заявление на родителя. По желание на родителя (след подадено от него заявление до директора на регионалния център) и сред становище на регионалния екип, ученик, завършил с удостоверение VII клас може да бъде насочен и към изнесена паралелка в център за специална образователна подкрепа. 

 1. Отлагане на деца със СОП от задължително обучение в първи клас за една учебна година (чл. 190, ал. 3, т. 9 от ЗПУО и чл. 139 от Наредба за приобщаващото образование)

До 30 юни регионалният екип може да отлага от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности, когато здравословното състояние и/или индивидуалните им потребности не позволяват постъпване в първи клас. Процедурата стартира след подадено писмено заявление от родителя до директора на регионалния център, като към заявлението трябва да бъдат приложени следните документи: протокол от лекарска консултативна комисия, удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или други документи с информация за детето, включително от изследвания, консултации, епикризи и др.

 1. Насочване на деца/ученици със СОП към обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за специална образователна подкрепа (чл. 195, ал. 4 от ЗПУО и чл. 145, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование)

След заявено желание на родителя (писмено заявление до директора на регионалния център) и по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в учебното заведение регионалният център изразява становище за насочване на дете/ученик със специални образователни потребности към обучение в изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа. Към заявлението на родителя се прилагат копия от актуални медицински документи. За изпълнението на процедурата в учебното заведение трябва да бъдат налични още следните документи на детето/ученика: заповед на директора за сформиране на ЕПЛР, протокол на ЕПЛР с решение за препоръчано обучение в център за специална образователна подкрепа, карта за оценка на индивидуалните потребности, документи, удостоверяващи използването на определена методика при оценката) , план за проведена допълнителна работа по образователни направления/учебни предмети, по които детето/ученикът среща затруднения и други документи, свързани с образованието и развитието на детето/ученика (ако има такива).

 1. Организиране на изнесени групи и паралелки за деца/ученици със СОП в центрове за специална образователна подкрепа (чл. 194, ал. 1 и чл. 195, ал. 1-5 от ЗПУО и чл. 184, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование)

Когато оценката на индивидуалните потребности на деца/ученици със специални образователни потребности от детски градини/училища е установила, че те трябва да се обучават в център за специална образователна подкрепа, за тях могат да се организират изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа. За стартиране на процедурата директорът на учебното заведение, където има такива деца/ученици, изпраща заявление до директора на регионалния център за изразяване на становище относно организирането на изнесени групи и паралелки. Заявлението се подава до 15 септември или до началото на втория срок на съответната учебна година и към него се прилагат следните документи:

 • Заявление от родителя/настойника/лицето, което полага грижи за детето, с изразено желание за обучение в център за специална образователна подкрепа.
 • Предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие на детето/ученика за насочване към център за специална образователна подкрепа.
 • Списък на децата/учениците, които ще се обучават в изнесени групи и паралелки.

     Групите и паралелките се организират със заповед на директора на съответния център за специална образователна подкрепа по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
Групите и паралелките се организират в социалните услуги в общността със заповед на кмета на общината по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

 1. Предоставяне на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (чл. 190, ал. 3, т. 6 от ЗПУО и чл. 144, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование)

Регионалният екип организира и предоставя методическа подкрепа на педагогическите специалисти, които работят с деца и ученици със специални образователни потребности, след изразено писмено желание от страна на учебното заведение и предварително заявени теми и въпроси, свързани с методическата подкрепа на ЕПЛР в частта допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 1. Становище на регионалния екип относно промяна на формата на обучение на ученик със специални образователни потребности от дневна в индивидуална (чл. 107, ал. 4 от ЗПУО)

При изразено писмено желание на родителя, ученик със специални образователни потребности може да премине от дневна в индивидуална форма на обучение, след като регионалният екип извърши допълнителна специализирана оценка на детето и даде становище относно промяната на формата на обучение. За стартиране на процедурата директорът на училището подава до директора на регионалния център заявление, към което прилага копие от заявлението на родителя и копие от актуален медицински документ на детето/ученика със специални образователни потребности.