Лично дело на дете със СОП

 1. Титулна страница с имената на детето или ученика;
 2. Медицински документ, издаден от съответния лекар специалист или от съответната лекарска комисия с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания, ако има такива, в зависимост от вида увреждане или нарушение (копие);
 3. Заявление от родителя до директора на учебното заведение за извършване на оценка на индивидуалните потребности и/или за включване в групата за ресурсно подпомагане;
 4. Заповед на директора на учебното заведение за сформиране на Екип за подкрепа за личностно развитие за конкретното дете или ученик;
 5. Карта за оценка на образователните потребности (отразява констатациите на специалистите, когато се използва методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците);
 6. Карта за оценка на индивидуалните потребности;
 7. Доклади на членовете на екипа до председателя (прилагат се към картата);
 8. Заповед на директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, одобряващо предоставянето на допълнителна подкрепа за детето (за нови деца);
 9. Карта за оценка на образователните потребности на дете или ученик (карта за първична оценка) – за децата, които са обследвани преди началото на учебната 2016/2017 година;
 10. План за подкрепа;
 11. Индивидуален учебен план (за деца и ученици, които работят по учебен план, различен от училищния);
 12. Индивидуални учебни програми (за деца и ученици, които не покриват ДОС);
 13. Доклад на Екипа до директора за напредъка в развитието на детето през първия срок;
 14. Доклад на Екипа до директора за напредъка в развитието на детето през втория срок;
 15. Писмени и тестови работи на детето или ученика.

Забележка: Съгласно разпоредбите на чл. 76 от Наредбата за приобщаващото образование при извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата или учениците членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие използват утвърдените от МОН методики и процедури (методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците, методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие, методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания) в зависимост от потребностите на детето или ученика и прилагат към комплекта документи съответните карти, бланки или чек листове.

Документите на децата и учениците със специални образователни потребности се съхраняват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.