Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в област Монтана

 reprlteam

 

Със Заповед №РД-314/01.09.2020г. на Директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Монтана е определен Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в област Монтана за учебната 2020/2021 година

 

Ръководител:

 Персияна Георгиева Петкова– старши експерт по предучилищно образование в Регионално управление на образованието-Монтана

Членове:

 1. Елена Николаева Илиева – Истаткова  – старши учител, ресурсен, сензорен и ерготерапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана

 2. Виолета Цветанова Георгиева – старши учител, ресурсен в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 

 3. Елеонора Димитрова Планинец – психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- област Монтана 

 4. Антон Аспарухов Цифудин – психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 

 5. Теодора Валентинова Калафатова – логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 

 6. Янита Цветанова Сейкова – логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 

 7. Нели Петрова Вълкова – рехабилитатор на слуха и говора в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана (при     необходимост)

 8. Бисерка Костадинова Салтирова – старши учител на деца с нарушено зрение в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област   Монтана (при необходимост)

 9. Ели Стефчова Драгиева – старши начален учител в Трето ОУ „ Д-р Петър Берон” – Монтана

10. Александър Цветанов Александров – главен учител, специален педагог в Център за специална образователна подкрепа „ Д-р Петър Берон” – Лом

11. Мария Любомирова Костова – учител, специален педагог в Център за специална образователна подкрепа „ Христо Ботев” – Берковица

 12. Галина Петрова – социален работник в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” – Монтана (при необходимост)

 13. Марина Цветкова Филипова – главен социален работник в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” – Лом (при необходимост)

 14. Цветелина Иванова Шейнова – социален работник в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица (при необходимост)

 

РЕПЛР изпълнява следните функции:

  1. Въз основа на оценките на екипите по чл. 188, ал. 1 предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 на децата и учениците със специални образователни потребности;
  2. Въз основа на заявление на директора на съответната детска градина и училище извършва оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, когато не може да се формира екип по чл. 188, и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа;
  3. Организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности при несъгласие на родителя с оценката по чл. 189, т. 2 или с предложената допълнителна подкрепа и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 на децата и учениците със специални образователни потребности;
  4. Извършва оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности след заявление на родител за насочване за обучение в специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 1;
  5. Подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа;
  6. Предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
  7. Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
  8. Извършва преценка за обучението на ученика по чл. 111, ал. 5;
  9. Отлага по обективни причини от задължително обучение в І клас деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година;
  10. Изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 

Годишен план график на дейността на РЕПЛР

            РЕПЛР работи по изготвен годишен план за организиране и провеждане на заседания, който се утвърждава със Заповед  на Директора на РЦПППО – Монтана. Графикът за дейността на РЕПЛР към РЦПППО – Монтана е заложен в годишния план. Заседанията на РЕПЛР се провеждат след подадени заявления от директорите на детските градини и училищата или от родителите/настойниците на децата и учениците за обучение в специални училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение и в изнесени групи и паралелки в центровете за специална образователна подкрепа или в социални услуги в общността.

     За планираните заседания на РЕПЛР към РЦПППО - Монтана писмено се уведомяват общинските кметове в област Монтана, директорите на ЦСОП- Лом и Берковица и директорите на Регионалната дирекция „Социално подпомагане ” – Лом, Берковица, Монтана.