Иновации

Иновативните практики и модели на работа създават изключително добри условия за илюстриране и демонстриране на по-голяма част от учебния материал, което от своя страна се превръща в мощно средство за получаване на нови знания и постигане на желаните резултати.

Иновативните практики и модели на работа със своята завладяващата сила могат да бъдат силен мотивиращ инструмент, който да ангажира вниманието на учениците и да запази интереса и активността им. Изучаването на учебния материал посредством  различни иновативни практики и модели  дава възможности за пряко участие на учениците в придобиването на знания за социалните сфери, усвояване на общочовешките ценности, създаване на отговорно поведение за участие в обществения живот.

Иновацията дава  възможност за изява на учениците. Чрез нея се създават  междупредметни връзки и взаимодействия. Тя дава възможност работата на ученика да бъде съхранена за по-дълъг период от време.  

            Ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции работят целогодишно с изготвените иновативни дидактични средства и помагала.

 

 1. „Помагало за обучение по български език на ученици със СОП” – представено от Даниела Алексиева – главен ресурсен учител
 • Целта на помагалото е да се ограмотят учениците със СОП - да се научат да четат кратки непознати текстове като разбират прочетеното и да изразяват писмено своите мисли и преживявания чрез няколко свързани по смисъл изречения.
 1. „Вълшебни кубчета с букви” – представени от старши ресурсен учител Росен Здравков

        Цели:

 • Играейки децата научават буквите;
 • Занимателно и лесно ограмотяване;

       Методология на работа

 • Образуване на дума;
 • Промяна на думата;
 • Промяна на фонематичния строеж на думата с прибавяне на ново кубче с гласен звук.
 1. 3. „Помагало по математика за улесняване на умножението” - представени от старши ресурсен учител Росен Здравков
 • Разработка по математика за по-лесно овладяване на таблицата за умножение чрез използване принципа за нагледност и практическа насоченост. Целта е учениците бързо и непринудено да се научат да броят и умножават.
 1. „Речник в картинки и фрази” - помагало за деца и ученици със специални образователни потребности – разработено от ресурсен учител Виолета Цветанова
 • Речник в картинки и фрази е авторско помагало за деца и ученици със специални образователни потребности.
 • Той е иновативна методика за изучаване на азбуката от деца с различни интелектуални нарушения и начин за обогатяване на активен и пасивен речник.
 1. Карти „Цветна азбука” -  разработени от ресурсен учител Виолета Цветанова                                               
 • Настоящият вариант на изучаване на азбуката карти „Цветна азбука” може да бъде полезен на всички, които по някакъв начин са се докоснали до идеята за обучението на деца със специални образователни потребности: специални педагози, ресурсни и масови учители, родители и други. Той отправя послание, че всички деца, независимо от своя пол, възраст и степен на увреждане, са еднакво ценни и стойностни и трябва да упражнят своето право на образование.
 1. Активни азбучни картиразработени от старши учител, рехабилитатор на слуха и говора - Нели Вълкова

     Цел:

 • Да се създаде дидактично помощно средство, което да подпомогне и подобри рехабилитационно – педагогическата работа на слухово-речевия рехабилитатор при работата му с децата с увреден слух.

 

   Задачи:

 • Този дидактичен материал:

- Да подпомогне ограмотителния процес на глухите и тежко чуващи ученици;

                - Да е приложим в рехабилитационната работа и говорната терапия при деца с лека и умерена слухова патология;

                - Да се използва в логопедичната работа при артикулационна терапия за автоматизация и диференциация на говорни звукове;

                - Да е естетически оформен, атрактивен и достъпен за децата със СОП;

                - Да е научно издържан и съобразен със съвременната теоретична рамка.

 1. 7. Докато учим думите, да научим буквите- работни листа представени от старши ресурсен учител Росен Здравков

      Цел: Дидактично помощно средство, с което децата да  научат буквите по достъпен и лесен начин.

      Задачи:

 • Изграждане на връзка звук и буква в печатен вариант.
 1. „Интерактивно помагало по БЕЛ” - създадено от главен учител, ресурсен  Даниела Алексиева и психолог Мария Андреева;

       Цел: Запознаване с българската азбука и изучаване на буквите по достъпен и интересен за учениците начин. Помагалото предоставя възможност, да  се ограмотят учениците със СОП, при които има  слабо развита реч. Спомага за развитие и обогатяване на речта. Състои се от III модула. В I-та част са задачи с практико-прилижен характер, II–та част представлява работни листи за писане на ръкописните букви, III–та част е предназначена за развитие на когнитивните процеси, чрез включении в нея интерактивни задачи, изцяло съобразени с възможностите на децата за усвояване на съответната буква.

 1. 9. „ Практическа българска граматика” - иновативно терапевтично помагало за деца със СОП в III части разработено от Нели Вълкова - старши учител, рехабилитатор на слуха и говора

Цел: Адаптирано да се подпомага развитието на езиковата система, подчинена на граматическите правила в българския език. Стимулиране развитието на лексикален запас, който да послужи за основа при конструирането на фрази и изречения.

 

 1. Иновативно помагало - Картинен сборник „Развитие на фразова реч” - разработено от учител, ресурсен Виолета Цветанова и младши учител, ресурсен Антоанета Тонева

    

Цел: Иновативния картинен сборник е създаден  за подпомагане  на езиково-говорното развитие на деца в ранна детска възраст и на деца със СОП от различни възрасти.

    

Банка с тестове за диагностика

 

            Педагогическите специалисти в Регионален център Монтана разработиха банка с тестове за диагностика, за да се улесни работата при диагностициране на учениците в началото на учебната година.