Терапевтични програми

 

През учебната 2020/2021 година педагогическите специалисти от сектор „ Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми” към РЦПППО – област Монтана разработиха терапевтични програми и откриха следните клубове и ателиета за работа с децата и учениците със специални образователни потребности:

Терапевтичната програма по слухово-речева рехабилитация

Терапевтичната програма „Обогатяване на детските емоции и социалните компетентности чрез художествена литература”

Терапевтичната програма „Доброто в нас и около нас”

Терапевтична програма -  Психомоторика  - „Действаме, играем, мислим“

Терапевтична програма” Сръчни пръсти”

Терапевтична програма „ Арт терапия за деца със СОП”

Терапевтичната програма „Български език – лесно и интересно”

Терапевтична програма „ И ние можем”

Терапевтична програма „Празниците, традициите и обичаите на

българина в през различните сезони в миналото и днес”

Терапевтична програма „Корекционно – възпитателна работа с

деца от детските градини”

Терапевтична програма „Музикотерапията в помощ на деца със СОП”

Терапевтична програма „Арт работилница за деца със СОП- гр.Лом“

Терапевтична програма „Играя, съобразявам се, толерантен съм“

Арт ателие „И НИЕ МОЖЕМ”

Терапевтична програма Клуб „Морско конче”- продължение на работата от миналата уч.година.

 „Ресурсна школа за деца, учители и родители” – гр. Берковица

Училище за родители „За да са здрави, щастливи и обичани нашите деца” – гр. Монтана

Клуб „Специални родители – ръка за ръка” – гр. Лом

Клуб „Партньори” – гр. Лом

„Академия за родители”

Клуб „Толерантност”

Чрез терапевтичните програми се осигурява равноправно участие и изява на децата и учениците със специални образователни потребности, независимо от вида и тежестта на тяхното нарушение. Терапевтичните програми при децата със СОП имат акцент върху развитието на следните умения: познавателни, комуникативни, сензорни, двигателни и социални умения. Стимулира се  творческата и познавателна активност, повишава се увереността им в собствените възможности.

Главната цел при обучението на децата със специални образователни способности е постигане на равни шансове за обучение и развитие, максимално проявяване на потенциала на личността.

Дейността на Клубовете и школите към РЦПППО – Монтана е насочена към изграждане и поддържане на доверие и партньорство между специалисти и родители на деца със СОП,а също така и повишаване информираността на обществото и промяна на нагласите спрямо различието.