Ресурсните центрове имат консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция.

Ресурсните центрове са държавни педагогически учреждения в системата на народната просвета. Такива има на територията на всяка област в страната. Те подпомагат успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. Тук попадат деца, изпитващи затруднения в постигането на държавните образователни изисквания за съответната група/клас/ и причина за това е: сензорно увреждане /зрително или слухово/, умствена изостаналост, физическо увреждане, езиково-говорно нарушение, множествено увреждане или обучителни трудности /дисграфия, дислексия, дискалкулия/. Броят на тези деца непрекъснато нараства. Интегрираното им обучение в общообразователни детски градини и училища става по индивидуална програма за обучение и развитие. Така децата с проблеми растат и учат заедно с връстниците си и същевременно се подпомагат от специални педагози – един успешен модел, отдавна изпитан по света.

 • Ресурсните центрове имат подходяща база, директор и подготвени специалисти:
 • Логопеди, занимаващи се с деца с речеви проблеми;
 • Олигофренопедагози, работещи с деца с интелектуална недостатъчност;
 • Рехабилитатори на слуха и говора;
 • Педагози за зрително затруднени деца;
 • Психолози, диагностициращи психически и поведенчески проблеми.

В областта на консултирането ресурсните центрове извършват следните дейности:

 • запознават родителите с принципите и с организацията на интегрираното обучение и възпитание;
 • консултират родителите при усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специална литература;
 • консултират родителите за използването на различни видове терапии - фамилна терапия, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, сензорна стимулация и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;
 • съдействат за включването и участието на родителите в дискусии по въпросите на интегрираното обучение;
 • консултират учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за професионално образование и обучение и професионална реализация;
 • оказват методическа помощ на екипите от специалисти, работещи с интегрираните деца и ученици в детските градини, общообразователните и професионалните училища;
 • подпомагат детските градини и училищата при планирането на необходимите ресурси и материално-техническа база и при адаптирането на пространството в групата в детската градина или в класната стая в училището за осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес на интегрираните деца и ученици.


В областта на образователно-възпитателния и рехабилитационния процес ресурсните центрове извършват следните дейности:

 • осъществяват ранно педагогическо въздействие на деца със специални образователни потребности;
 • участват чрез свои специалисти в състава на екипите за комплексно педагогическо оценяване към регионалните инспекторати по образованието при оценяването на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и при насочването им към обучение;
 • участват в разработването на индивидуалните програми за обучение и развитие на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности съвместно с екипите от специалисти по чл. 28, ал. 6 и чл. 37, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и с родителите на децата и учениците;
 • провеждат обучение на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности съвместно с учителите на групата в детската градина или в паралелката в училището, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание;
 • провеждат индивидуална и групова работа с интегрираните ученици с нарушено зрение по специалните предмети от учебния план на училището за деца с нарушено зрение, както и с интегрираните ученици с увреден слух по специалните предмети от учебния план на училището за деца с увреден слух;
 • разработват дидактични материали за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и материали за популяризиране на интегрираното обучение;
 • организират и участват в осъществяването на различни форми за повишаване на знанията и уменията на учители, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности;
 • участват в провеждането на изследвания и разработки по въпросите на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности;
 • събират и анализират информация, свързана с процеса на интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в областта.

Ресурсните центрове координират процеса на интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в системата на народната просвета, като:

 • взаимодействат с учители, родители, социални партньори, образователна среда;
 • развиват разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица за подпомагане на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности;
 • организират и провеждат регионални инициативи по въпросите на интегрираното обучение и възпитание;
 • осъществяват взаимодействие по предмета на дейността си с детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета, както и с областните и общинските администрации, с отделите за закрила на детето, с ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, с юридически лица с нестопанска цел и др.

Началникът на регионалния инспекторат по образованието координира взаимодействието на ресурсния център с органите, институциите и организациите.