ИНОВАТИВЕН ИНТЕРАКТИВЕН ТРЕНИНГ

„У Р О К   П О   Д О Б Р О Т А“

Играта като доминираща дейност през цялостния престой в детската градина може да бъде арена на конфликтни ситуации. Причините за тях могат да бъдат най-различни: неумения за общуване, липса на умения за съвместна игра, различие в потребностите на децата, обсебване на игрова територия, доказване и отстояване на лидерска позиция, неподелени играчки, липса на точни правила, изпитване на гняв, враждебност и други.

Организираната от специалистите Виолета Цветанова, Антон Цифудин и Янита Сейкова тренингова ситуация цели да постави децата в близки до реалните им взаимоотношения ситуации с поглед отстрани и разучаване на различни начини как подобни могат да бъдат избегнати. За целта децата присъстваха на разиграни от техни връстници конфликтни ситуации и участваха със свои предложения и идеи как биха могли да избягват подобни занапред. Те коментираха, задаваха въпроси, обмисляха варианти, получиха съвети и насоки как да не попадат във враждебни ситуации, как да контролират гнева си и да потушават конфликти помежду си. Заедно приеха идеята, че всички можем да бъдем добри, толерантни, отзивчиви и търпеливи, да уважаваме хората около нас и да им помагаме.

Иновативността на тренинга се корени в идеята едновременно специалистите да окажат подкрепа както на децата, така и на техните учители. Той е нагледна демонстрация как може да се реагира в определени конфликтни ситуации, какъв път трябва да следват децата, за да осъзнаят нежелателното поведение, да се опитват да го избягват и какви поуки биха могли да извлекат в процеса на разразяване на конфликта. Реализира се в две сюжетни линии, които се разгръщат едновременно в рамките на неговото времетраене. Съответно и   целеполагането се реализира на две нива:

  • Цели, насочени към децата:
  • подобряване на умения за общуване на децата
  • формиране на умения за разпознаване и избягване на конфликтни ситуации
  • формиране на нравствени общочовешки ценности в най-ранна детска възраст
  • насърчаване на децата да формират положителни отношения помежду си
  • Цели, насочени към педагогическите специалисти:
  • оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти как да бъдат формирани в децата важни общочовешки ценности като търпение, толерантност, емпатия, състрадание, човечност, доброта и как всеки проблем да се превръща в налична възможност;
  • демонстрация на ефективни начини и стратегии за преодоляване на проблемни елементи от детското поведение, редуциране на устрема към лидерство, акцентиране върху вграждане на качества като търпение, доброта, толерантност в детското съзнание и ценностната система;
  • нагледна демонстрация за диференциране на преподаването, редуциране и адаптиране на поднесената информация според различните потребности, въвеждане на няколко скорости на провеждане на тренинговата ситуация, съобразени с различните възможност на децата и с различното им темпо на работа

Тренингът се проведе чрез съвместно партниране между специалистите и на различна скорост според възможностите на конкретните деца. За целта успоредно вървяха две линии на взаимодействие в групата с отделни ментори за обособените екипи: диалог и коментар на разиграната сценка с конфликтна ситуация, дебати, предложения, въпроси и извличане на поуки и изработване на образователен постер "Дневник на добрите и лошите постъпки", така че всички деца да могат да се включат и да участват според своите интереси, силни страни и налични възможности.

За емоционален финал дете влезе в ролята на фея от приказките, която докосвайки с вълшебната си пръчица своите приятели, провокираше желанието им все по-често и по-непринудено да използват вълшебните добри думи, посявайки чрез тях безброй нови семенца в приказната градина на добротата.

Реализираният тренинг успя да постигне на високо ниво заложените цели. Той е ефективна форма на обучение, чрез която желаните послания бяха предадени не само теоретично, а и поднесени с възможността децата да са участници и да овладяват морални ценности чрез прекия си опит. Беше приет добре от участниците, които се включиха активно и породи множество положителни емоции за децата. Бяха използвани множество канали за учене, базирани на практиката и играта, което има личностно развиваща насоченост и дава трайни резултати.

По време на тренинговата ситуация преобладаваха практическа работа и физическа динамика, всички деца бяха активни участници и се включиха с дейности по темата, съобразени с възможностите на всяко едно от тях. Реагираха емоционално и разговаряха с въодушевление и емоция в дискусията и коментарите, участваха в театрална сценка, показаха лични умения, осъзнаха, че притежават много добри качества. Бяха активни участници в процеса на обмен на информация. Водени от обучителите, които им помогнаха да обогатят наличните знания и умения, сами достигнаха до основните изводи, че трябва и е лесно да бъдат търпеливи, съпричастни и добри.

За педагогическите специалисти от детската градина тренингът беше ефективен поради предоставените работещи идеи, начини и стратегии за справяне с конфликтни ситуации между децата и пътя, по който сами те могат да достигнат до поуки, бивайки въвлечени в ситуации, взети от същността на ежедневното им общуване. Не на последно място пред тях беше направена нагледна демонстрация за провеждането на диференцирано преподаване с редуциране и адаптиране на поднесената информация според различните потребности. Въвеждането на няколко скорости на провеждане на тренинговата ситуация, съобразени с различните възможности и с различното темпо на работа, прави възможно участието на всички деца в дейността на групата.

131505141505009 241124617548878 8061919853035059690 n142007749 886317672118523 3647872780993125667 n142055734 128305075729303 2711109787496940654 n142433304 892730677933046 8863483084482602730 n142618918 479472693041427 7334120632863658249 n142730568 3916500268410786 6872224247442460170 n142746453 1301469216896052 8299349119583873929 n