Клуб

  „С п е ц и а л н и  р о д и т е л и”

РЪКА ЗА РЪКА

hands

ЗА НАС:

 

Клуб „Специални родители” – Лом е група за взаимопомощ, сформирана на 26.03.2013г. от Виолета Цветанова – ресурсен учител в РЦПППО - Монтана, за да обедини родителите на деца с проблеми в ежедневната, специфичната и неравностойната битка с болестите на техните деца, а често и с неразбирането на останалите.

 

У нас родителите на деца със СОП не получават желаната помощ  и подкрепа от държавните институции, свързана с осигуряването на достатъчни финансови средства за отглеждането, възпитанието, обучението и образованието на  децата им. Остава въпросът : Кой, кога и как трябва да подкрепи тези родители в търсенето на най- добрите решения за развитието на техните деца със СОП?

     

Клуб „Специални родители” „РЪКА ЗА РЪКА”- гр. Лом е дейност към РЦПППО – Монтана с основна цел да обединява родителите на деца с увреждания, които взаимно да си оказват помощ и морална подкрепа е едно общество, в чийто ценностен комплект все още липсва базата на толерантността.

     

Хората от тази общност са обединени от една кауза и са поели съдбовното предизвикателство да се грижат за децата си, влагайки в пъти повече труд, постоянство, упоритост и търпение. Те приемат посланието, че различното не е толкова страшно. Техните деца ги научават на полезни качества като търпение, толерантност и повече човечност – неща, които съвременният човек, без да иска, губи в забързаното си ежедневие.

   

 

ЦЕЛИ НА ГРУПАТА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ:

 

          „Нашите деца ни  промениха до най-дълбоката ни същност и затова сега ни се иска да променим света…”

   

 

*    Обмен на информация, взаимна помощ и морална подкрепа между родители на деца с проблеми;

 

*    Създаване на условия  за равнопоставеност и равни шансове за децата с увреждания съгласно европейските стандарти и международните документи;

 

*  Отстояване на законните права и интереси на децата с увреждания;

 

* Защита на официалните права, човешкото достойнство и  правото на пълноценен нормален живот;

 

* Оказване на подкрепа на родители, които отскоро са установили проблема на децата си;

 

*  Присъединяване на други родители на деца със специални образователни потребности;

 

* Осигуряване на  консултации с учители от детските градини и специалисти от Регионален център Монтана;

 

*   Партньорство между родители, учители  и специалисти;

 

*   Участие в работни срещи, дебати, дискусии;

 

* Активно  участие на родителите в образователния процес  чрез програми, игри, занимания;

 

*   Насърчаване на родителите да се включат като помощник на учителите в детската градина и като организатори на различни  мероприятия (дейности);

 

*  Консултиране с мнението на родителите и участието им при вземането на решения, засягащи учебния процес.

 

* Дейности за повишаване информираността на обществото и промяна на хорските нагласи спрямо различието

 

 

                                 

ДЕЙНОСТ НА КЛУБ „СПЕЦИАЛНИ РОДИТЕЛИ”

 

Дейността на Клуб „Специални родители” се реализира съгласно календарен план на дейностите за съответната учебна година, утвърден от Директора на РЦПППО – Монтана. В него са включени различни дейности с цел оказване на подкрепа на родители и съвместно осъществяване на различни дейности с техните деца.

 • Работни срещи
 • Семинари
 • Дискусии
 • Тренинги за родители
 • Тренинги за учители
 • Родителско консултиране - дейност към Клуб „Специални родители” – „Семейно консултиране” с консултативна работна среща на различни теми, определени с анкетно проучване
 • Организиране на тържества и мероприятия, свързани с национални и календарни празници
 • Дейности за повишаване информираността на обществото и промяна на хорските нагласи спрямо различието – популяризиране отбелязването на дати, свързани с хората с увреждания – Международен ден на хората с увреждания, Международен ден на хората с Даун синдром, на лицата от аутистичия спектър, Международен ден на толерантността, Ден на розовата фланелка, Международен ден на добротата и др.
 • Артерапевтична дейност - Апликационно студио ”Хартиени вълшебства” – изготвяне на декори и украси
 • Декоративно-приложни дейности „Късче от света”- свързани преди всичко с проектиране и изработване на декорации на предмети с широко приложение и с оформление и декориране на пространства. Те влияят благоприятно върху личностното израстване и повишават естетическото възприемане на заобикалящата ни реалност. Предназначени са като арттерапия, снемаща стреса от ежедневието на родителите на деца със СОП, а със сътворените декори се цели пресъздаване на  света около нас и  обогатяване на детските представи за него. Дейността се реализира  в три  модула:

 

 • Модул 1 - „Природа”
 • Модул 2 - „Флористика”
 • Модул 3 – „Домашен бит”

 

 • Летни занимания, организирани от Клуб „Специални родители”

 

ЦЕЛИ:

 • заедно в помощ на различните деца
 • нови контакти и запознанства; социално включване на децата със специални образователни потребности
 • създаване на подкрепяща среда
 • подобряване на комуникацията между педагозите от детските градини, ресурсни учители и специалисти от РЦПИОВДУСОП – гр. Монтана; формиране на позитивна атмосфера за сътрудничество
 • формиране на положителна нагласа сред учителите от детските градини  чрез организиране и реализиране на разнообразни извънкласни дейности и инициативи
 • привличане на родителите на деца със СОП като партньори в процеса на израстване, развитие, социализация и включване на техните деца в обществото.
 • възпитание в толерантност и подкрепа
 • промяна на нагласите в обществото

0sparents010sparents020sparents030sparents040sparents050sparents060sparents070sparents08