През учебната 2018/2019 година са проведени 33 организационни заседания, които се провеждаха ежеседмично; официални заседания за оценка, насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие и отлагане от задължително обучение в I клас; заседания за насочване на деца и ученици със СОП за обучение в изнесени паралелки и групи в Център за специална образователна подкрепа; заседания за повторна оценка на индивидуални потребности на деца/ученици със СОП; заседания за допълнителна специализирана оценка на образователните потребности.

reprlr