Директор

Диана Любенова Божинова

Магистър по "Специална педагогика и логопедия"
Следдипломна специализация "Организация и управление на образованието"
Носител на І - ва професионално
-квалификационна степен в системата на предучилищното и училищно образование, автор на статии и публикации в областта на специалната педагогика, логопедията, девиантологията и други.

 

 

Координатори:

Сектор „ Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ 

Беатрис Димитрова Рангелова - ресурсен учител и член на РЕПЛР

Сектор „ Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“

Силвия Замфирова Симеонова - старши ресурсен учител

                                                     

Сектор „ Административно-стопанска дейност“  

Таня Милчова Божинова -главен счетоводител

 

 

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

 

Ръководител:

       Персияна Георгиева Петкова– старши експерт по предучилищно образование в Регионално управление на образованието-Монтана

Членове:

 1. Беатрис Димитрова Рангелова-учител, ресурсен в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана
 1. Виолета Цветанова Георгиева–учител, ресурсен в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 
 1. Мария Емилова Андреева– психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 
 1. Антон Аспарухов Цифудин– психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 
 1. Теодора Валентинова Калафатова– логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 
 1. Янита Цветанова Сейкова– логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 
 1. Нели Петрова Вълкова– рехабилитатор на слуха и говора в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана (при необходимост)
 1. Бисерка Костадинова Салтирова– старши учител на деца с нарушено зрение в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана (при необходимост)
 1. Елена Николаева Илиева-Истаткова– ерготерапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана
 1. Мая Славчева Кьосина- старши учител ресурсен, сензорен ко-терапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана
 1. Ели Стефчова Драгиева – старши учител начален етап в Трето ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана
 1. Александър Цветанов Александров – главен учител, специален педагог в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон” – Лом
 1. Мария Любомирова Костова – старши учител, специален педагог в Център за специална образователна подкрепа „Христо Ботев” – Берковица
 1. Галина Веселинова Петрова – социален работник в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” – Монтана (при необходимост)
 1. Марина Цветкова Филипова – главен социален работник в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” – Лом (при необходимост)
 1. Цветелина Иванова Шейнова – социален работник в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица (при необходимост)

 

В работата на екипа могат да участват при необходимост и други специалисти, както и представители на Регионалното управление на образованието- Монтана.

 

 

 

 

 

 

Педагогически състав през 2019-2020 учебна година

 

ekip2020

Главен учител, ресурсен Даниела Алексиева:

II ОУ „ Константин Фотинов” гр. Лом

I ОУ „ Никола Първанов”  гр. Лом

Старши учител, ресурсен Валя Петрова:

ДГ №6  „Виктория Пишурка”  гр. Лом

ОУ „ Св. Климент Охридски” с. Сталийска махала общ. Лом

ОУ „ Св.Св. Крил и Методий”  с. Ковачица, общ. Лом

ОУ „П.Р. Славейков” с. Василовци, общ. Лом

ПГСС „Дунавска земя” с. Ковачица, общ. Лом

Старши учител, ресурсен Силвия Любенова:

I ОУ „ Васил Левски” гр. Вълчедръм

Гимназия „ Димитър Маринов” гр. Вълчедръм

ОУ „ Христо Ботев” с. Златия, общ.Вълчедръм

ОУ „ Христо Ботев” с. Долни Цибър, общ.Вълчедръм

ДГ „Патиланци” гр. Вълчедръм

ОУ „Отец Паисий” с. Мадан, общ.Бойчиновци

ДГ „Щурче” с. Расово, общ.Медковец

Старши учител, ресурсен Елиза Величкова

ОУ „П.К.Яворов” с.Крива бара

ПГХЗ „ Д.И.Менделеев” гр. Лом

Учител, ресурсен Виолета Цветанова

ДГ №12 „Звънче” гр.Лом

ДГ №1 „ Снежанка” гр. Лом

ПГ „Найден Геров” гр. Лом  

Учител, ресурсен  Беатрис  Рангелова

НУ „ Васил Левски” гр. Вършец

СУ „ Д-р Петър Берон” с. Якимово, общ. Якимово

ДГ „ Слънце” гр. Вършец

 

Старши учител, ресурсен Диана Йорданова

ОУ „Владимир Минчев” с. Владимирово, общ. Бойчиновци

ОУ „Васил Левски” с. Смоляновци, общ. Монтана

ОУ „Христо Ботев” с. Мърчево, общ. Бойчиновци

ПГСС „Марко Марков” с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново

ДГ №9 „Зора” гр. Монтана

 Старши учител, ресурсен Румяна Димитрова

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Габровница, общ. Монтана

ОУ „Христо Ботев” с. Д. Йосифово, общ. Монтана

IV ОУ „Иван Вазов” гр.Монтана  ,общ.Монтана

ФСПГ „ Васил Левски” гр Монтана

 

Старши учител, ресурсен Лъчезар Лазаров

 III ОУ „Иван Вазов”- гр. Берковица

ОУ „Георги Сава Раковски” с. Бързия ,общ.Берковица

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Замфирово, общ. Берковица

ДГ „Звънче” гр. Берковица

ДГ „Малина” гр. Берковица

 

Старши учител, ресурсен Силвия Симеонова

ОУ „Владимир Минчев” с.Владимирово ,общ.Бойчиновци

ДГ №3 „Буратино” гр. Монтана

ДГ №1 „Щастливо детство” гр. Монтана

ДГ №2 „Незабравка” гр. Монтана

ДГ №5 „Дъга” гр. Монтана

ДГ №7 „Приказен свят” гр. Монтана

ДГ №10 „Детелина” гр. Монтана

 Учител, ресурсен Иван Илиев

ОУ „Петър Парчевич”- гр.Чипровци

СУ „Васил Левски” гр. Бойчиновци

СУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Лехчево, общ. Бойчиновци

ДГ „Звездица” с. Лехчево, общ. Бойчиновци

ДГ №10  „Детелина” гр. Монтана

ДГ „Слънчева дъга” с. Медковец, общ. Медковец

ПГСС „Марко Марков” с. Георги Дамяново, общ.Георги Дамяново

Старши учител на деца с нарушено зрение Бисерка Костадинова

III ОУ „Иван Вазов”- гр. Берковица

НУ „Васил Левски” – гр. Вършец

ПГ „ Димитър Маринов” гр. Вълчедръм

ПГ „ Д-р. Иван Панов” гр.Берковица

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Замфирово ,общ.Берковица

ДГ „Пролетна дъга” гр. Берковица

ДГ № 6 „Слънце” гр. Монтана

Рехабилитатор на слуха и говора Нели Вълкова

I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Монтана

III ОУ „Д-р.Петър Берон” гр. Монтана

III ОУ „Иван Вазов” гр. Берковица

II ОУ „Христо Смирненски” гр. Берковица

IV ОУ”Георги Сава Раковски” гр.Берковица

НУ „Васил Левски” гр.Вършец

ОУ ”Георги Сава Раковски” с. Бързия ,общ.Берковица

СУ „Иван Вазов” гр. Вършец

VI СУ ”Отец Паисий” гр.Монтана

НУ „Георги Бенковски” гр.Монтана

ДГ „Звънче” гр. Берковица

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Габровница, общ. Монтана

Логопеди 
Янита Цветанова Сейкова 
Диана Стоянова Николова-Тодорова 

Теодора Валентинова Калафатова

Психолози 

Антон Аспарухов Цифудин 

Мария Емилова Андреева

Елеонора Димитрова Планинец

 Сензорен  Ко-терапевт

 Мая Славчева Кьосина

  Ерготерапевт

  Елена Николаева Илиева-Истаткова

  Непедагогически персонал

  Таня Милчова Божинова - главен счетоводител 

  Татяна Илиева Александрова  - касиер-домакин - технически изпълнител 

  Росен Ангелов Илиев - шофьор