Терапевтични програми

         

През учебната 2019/2020 година педагогическите специалисти от сектор „ Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми” към РЦПППО – област Монтана разработиха терапевтични програми и откриха следните клубове и ателиета за работа с децата и учениците със специални образователни потребности:

„Психомоторика за деца – действаме, играем, мислим ”

Терапевтична програма – „Хоризонт” - клуб „Морско конче”

Арт – ателие „И ние можем”

„Терапия на деца от аутистичния спектър и с умствена изостаналост”

Клуб „Български език – лесно и интересно”

„Рехабилитация и физическо развитие на деца със СОП”

„Празниците, традициите и обичаите на българина в миналото и днес”

„Слухово-речева рехабилитация при деца и ученици с увреден слух”

„Играя, съобразявам, толерантен съм”

Подготовка за професионална ориентация при преход на учениците със СОП от прогимназиален към гимназиален етап”

„Осъшествяване на корекционно-възпитателна работа с деца от детските градини”

„Арт – терапия при деца със СОП”

„Зрителна рехабилитация при деца и ученици с нарушено зрение”

„Приказкотерапия – герои от приказките”

„Ресурсна школа за деца, учители и родители” – гр. Берковица

Училище за родители „За да са здрави, щастливи и обичани нашите деца” – гр. Монтана

Клуб „Специални родители – ръка за ръка” – гр. Лом

Клуб „Партньори” – гр. Лом

Чрез терапевтичните програми се осигурява равноправно участие и изява на децата и учениците със специални образователни потребности, независимо от вида и тежестта на тяхното нарушение. Терапевтичните програми при децата със СОП имат акцент върху развитието на следните умения: познавателни, комуникативни, сензорни, двигателни и социални умения. Стимулира се  творческата и познавателна активност, повишава се увереността им в собствените възможности.

Главната цел при обучението на децата със специални образователни способности е постигане на равни шансове за обучение и развитие, максимално проявяване на потенциала на личността.