През 2012 година педагогическите специалисти, работещи в РЦПИОВДУСОП – Монтана: Даниела Алексиева, Мариана Маринова, Наташа Боянова, Адриана Рангелова и Красимира Игнатова се обединихме и създадохме клуб „Партньори - Лом” с идеята да приложим  иновативен метод на работа с деца и ученици със специални образователни потребности, какъвто е обучението чрез проекти.

Проектното обучение e един от възможните съвременни пътища за постигане на нов тип педагогическо взаимодействие, центрирано към ученика, създаващо условия за по-пълно разгръщане на личностния му потенциал.

В интерактивната зала на ІV ОУ „Христо Ботев”-Лом отвори врати Клуб „Партньори”с тържествено отбелязване 1 ноември Ден на народните будители.

--

На 09.04.2013г. бе проведена среща в конферентната зала на община Лом на тема: „Обмен на добри педагогически практики”.

--

Реализирането на идеята за проектното обучение ще помогне да се преодолее прекаления академизъм, откъсването от социалния контекст, ниската личностна ангажираност. При „проектнобазираната" учебна дейност ученикът действа ангажирано в реален социален контекст, поема отговорност за собствените си действия, учи чрез натрупване на опит и чрез преживяване на случващото се. По този начин практическото приложение на проектното обучение е един надежден начин за управление на механизмите на самоорганизация и саморегулация в учебния процес.

През годините работихме по проектни технологии: „Галерия на Българската слава”, „Детето и река Дунав”, които винаги предполагат решаване на някакъв проблем, който предвижда използване на различни методи, от една страна, а от друга интегриране на знания, умения от различни области на науката, техниката, технологията, творческите области.

На 04.11.2014г. открихме Проектно обучение на децата със СОП.

--

Второто направление, по което работехме като екип е организиране на тренинги и обучения на различни теми, възникнали като въпроси отстрана на родители.

На 18.03.2015г. в конферентната зала на община Лом клуб „Партньори”  проведе  обучителен тренинг на тема: „Насърчаване на диалога и повишаване на осведомеността относно уврежданията”.

--

На 09.12.2015г. във връзка с нарасналата потребност от поддържане диалога между семейството и училището в името на правилното възпитание на изграждане на ефективна комуникация между родители и учители, опитахме да бъдем максимално полезни чрез  „Училище за родители” с тренинг „В обувките на моето дете”

--

През  учебната  2015 – 2016 година клуб „Партньори” – Лом избра да работи по образователен комплект „Опознай света”, което е ново общообразователно помагало на NATIONAL GEOGRAPHIC. Учебният комплект обхваща четири интересни теми, всяка от които е разработена в отделна книжка:

  • България е моят дом
  • Нашата природа
  • Застрашени животни
  • Живея здравословно

--

За всяка тема ние изработихме допълнително lapbook (лапбук), който се оказа доста интересно помагало за учениците и затова желаем да го представим на Вашето внимание.

Съдържанието на всяка от четирите папки lapbook (лапбук) е организирано около една основна тема, като допълва и надгражда знанията на учениците със СОП.

Кратките текстове са подходящи за деца със СОП, които все още усъвършенстват уменията си за четене.

Междупредметните връзки са ярко изразени в цялата поредица и са истинско предизвикателство, чрез което децата затвърждават, обогатяват и издигат на по-високо ниво своите знания.

Богатството на снимки и илюстрации са отлично средство за обучение на деца със СОП, защото събуждат детското любопитство  и въображение и формират представа за света около тях.

Любопитните факти за света и България провокират интереса и желанието на децата да изследват и проучват, което бе показано в проведените занятия с нашите ученици.

--

Добрите взаимоотношения между нашите ученици продължават и в организираните от нас летни училища на различни теми.

 Едно от тях е на тема: “Перспективни форми за екологично възпитание и запознаване с историческото наследство” с екскурзия до крепостта Баба Вида.

--

 

През учебната 2018 / 2019 година учениците от начален и прогимназиален етап от II  ОУ ” Константин Фотинов” и IV ОУ ” Христо Ботев” заедно със своите ръководители сътвориха своя „ Приказка за екологията”, за изграждане у децата на позитивно отношение към природата. Участваха в различни инициативи, свързани с опазване на околната среда и полагане на грижи за защитени  растителни и животински видове. По този начин се формира екологосъобразно отношение към природата. Учениците развиха умения за прилагане на екологичен подход при наблюдения на предмети и явления от околния свят за изграждане на първоначална ориентация към опазване и защита на природната среда.

--

610611612613