Основната цел на клуба „Български език – лесно и интересно” е повишаване потенциала на учениците и възможностите им чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности по български език; усвояване на умения за правилна и ясна артикулация; изграждане култура на общуване на книжовен български език.

Специфичните цели:

Развитие на уменията за учене по български език, преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си.  

Повишаване на образователните им постижения.

Изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

Приобщаване на родителите в дейностите за преодоляване на образователния дефицит на учениците.

Image03Image04