GDPR

 

Защита за вашите данни

Добре дошли в Центъра за поверителност на РЦПППО- Монтана. Тук ще разберете как Регионалният център третира вашите лични данни като администратор, а също и как да контролирате своите предпочитания във връзка с това третиране. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставяме изчерпателна и обективна информация относно новини, актуални събития и други теми от обществен интерес относно предлагането на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

РЦПППО е областна институция, която изпълнява следните цели:

 1. Провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
 2. Организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
 3. Квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
 4. Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО.

В изпълнение на тези дейности поддържаме следните регистри с данни за:

 1. Обучаеми;
 2. Родители;
 3. Персонал;
 4. Пропускателен режим;
 5. Видеонаблюдение.

РЦПППО- Монтана поема ангажимент да поддържа висок стандарт за защита на вашите лични данни, които предоставяте в институцията и възможност за управление на данните, на  съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.

Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност

Какво регламентират Правилата за поверителност и на какво законово основание

От 25 май 2018 година в България започна да се прилага Общ регламент за Защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите- членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност , да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас. Неговият регламент идва с редица изисквания, които РЦПППО- Монтана прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

 • Да ви информираме какви данни използваме.
 • Да ви информираме защо ги използваме.
 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, като на тяхна база предоставяме допълнителни услуги.
 • Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт и на място в центъра, за да имате повече свобода.
 • Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени”. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни.

Всичко, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене.

Какви данни събираме ние:

 1. физическа идентичност – име, ЕГН, адрес, паспортни данни, месторождение, телефони за връзки и банкови сметки;
 2. психологическа идентичност - документи относно психическото здраве;
 3. социална идентичност – образование и трудова дейност;
 4. семейна идентичност – семейно положение и родствени връзки;
 5. лични данни, които се отнасят до здравето;
 6. други – лични данни относно гражданско-правния статус на лицата.

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни:

РЦПППО не дава право на използване, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани институции, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение или в някоя от следните хипотези:

Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане на РЦПППО – гр. Монтана въз основа на законови и/или договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези институции могат да използват такава информация, за да има възможност Регионален център да доставя по-добри услуги на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са:

 • Училища и детски градини на територията на област Монтана;
 • РУО;
 • МОН;
 • Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”;
 • Общински отдел по образование;
 • на публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление т.н.);
 • на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане – счетоводна къща, IT компания поддържаща информационната система, подизпълнители по договор и др.).

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебните разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на ЗПУО, Закона на електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Защита на информацията.

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на собствени сървъри и хартиен носител. Ние ограничаваме достъпа до информацията за вас от страна на служители, действащи под ръководството на Регионалния център, за които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители. Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защита на информацията за вас.

Прехвърляне на данни.

РЦПППО не прехвърля данни, освен ако е налице законно основание.

Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение, съгласно Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Права на субектите на данни според GDPR

Правото на достъп до личните Ви данни: имате право да получавате потвърждение от нас дали се обработват лични данни за вас и ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация. Правото на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите законни и договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Контакти:

Администратор:

РЦПППО – Монтана, ул. „Неофит Бозвели”22А, Монтана 3400, България

тел. 096/306-219, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Администратор на лични данни: Диана Божинова