Професионално консултиране и ориентиране на ученици със СОП

Учебна 2019/2020 г.

Въз основа на функцията по чл. 190, ал. 3, т. 7 от ЗПУО относно професионално ориентиране и консултиране на учениците за възможностите за продължаване на образованието или придобиване на професионална квалификация на учениците със СОП след завършен VІІ, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности проведе индивидуални консултации с учениците със специални образователни потребности и техните родители, класните ръководители и ресурсните учители като ги запозна с държавния план-прием в област Монтана за учебната 2019/2020 г., за профилите и специалностите от професии, в които учениците могат да продължат обучението си за придобиване на професионална квалификация след завършен VІІ клас.

РЕПЛР организира и проведе 25 консултативни работни срещи с ученици със СОП, в присъствието на родители, класни ръководители и други членове на ЕПЛР по училища. Оформени са 28 протокола от проведените консултативни работни срещи, които са номерирани и подредени в класьор в РЦПППО - област Монтана.

    План-приемът след завършен VІІ клас за учениците със специални образователни потребности в област Монтана се реализира в 7 Средни училища / СУ „ Отец Паисий” – с. Медковец, СУ „ Отец Паисий” – гр. Лом, II СУ “ Н.Й. Вапцаров” – гр. Монтана, VI СУ „ Отец Паисий” – гр. Монтана, VII СУ „ Йордан Радичков „ – гр. Монтана, СУ „ Христо Ботев” – гр. Брусарци, СУ „ Иван Вазов” – гр. Вършец/, 3 Професионални гимназии / ПГСС „ Марко Марков” – с. Г. Дамяново, ПГСС „ Дунавска земя” – с. Ковачица, ПГХЗ „ Д. И. Менделеев” – гр. Лом/, 1 Профилирана гимназия / ПГ „ Д-р Иван Панов” – гр. Берковица/, 1 Обединено училище „ Христо Ботев” – с. Д. Цибър. Общият брой на учениците със СОП, които ще продължат обучението си в VIII кл. е 25.

 

Учебна 2019/2020 г.

Въз основа на функцията по чл. 190, ал. 3, т. 7 от ЗПУО относно професионално ориентиране и консултиране на учениците за възможностите за продължаване на образованието или придобиване на професионална квалификация на учениците със СОП след завършен VІІ, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности проведе индивидуални консултации с учениците със специални образователни потребности и техните родители, класните ръководители и ресурсните учители като ги запозна с държавния план-прием в област Монтана за учебната 2020/2021г., за профилите и специалностите от професии, в които учениците могат да продължат обучението си за придобиване на професионална квалификация след завършен VІІ клас. В условията на въведено извънредно положение в Република България предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности извърши консултативната си дейност чрез използване на възможностите на средствата за електронна комуникация – платформи, Facebook Messenger, Viber, Skype, email. Организира и проведе 46 онлайн/ телефонни консултативни работни срещи с ученици,  в присъствието на родители, класни ръководители и други членове на ЕПЛР по училища. Оформени са 46 протокола от проведените консултативни работни срещи, които са номерирани и подредени в класьор в РЦПППО-област Монтана.

План-приемът след завършен VІІ клас за учениците със специални образователни потребности в област Монтана се реализира в 10 Средни училища /СУ „ Отец Паисий“-гр.Лом, СУ „ Димитър Маринов“-гр. Лом, СУ „ Отец Паисий“-с. Медковец, СУ „ Хр. Ботев“-гр. Брусарци, II СУ „ Н.Й.Вапцаров“- гр. Монтана, VI СУ „ Отец Паисий“- гр. Монтана, VII СУ „ Йордан Радичков“- гр. Монтана, СУ „ Д-р Петър Берон“- с. Якимово, ОбУ „ Христо Ботев“ – с. Долни Цибър, СУ „ Иван Вазов“-гр. Вършец /, 6 Професионални гимназии / ПГХЗ „ Д.И.Менделеев“-гр. Лом, ПГПТ – гр. Лом, ПГСС „ Марко Марков“- с. Г. Дамяново, ФСПГ „ Васил Левски“ – гр. Монтана, ПГСАКН „ Проф. арх. Стефан Стефанов“ – гр. Монтана, ПГ „ Димитър Маринов“ – гр. Вълчедръм/ и 3 Профилирани гимназии / ПГ „ Д-р Иван Панов“- гр. Берковица, ПМПГ „ Св. Климент Охридски“ – гр. Монтана, ПГПЧЕ „ Петър Богдан“ – гр. Монтана/. Общият брой на учениците със СОП, които ще продължат обучението си в VІІІ кл. е 52.