Проведени са  4 консултативни работни срещи под формата на индивидуални консултации с учениците със специални образователни потребности и техните родители, класните ръководители и ресурсните учители и запознаване с профилите и специалностите от професии, в които учениците могат да продължат обучението си за придобиване на професионална квалификация след завършен Х клас. Същите са  описани в протоколи и подредени в класьор в РЦПППО – Монтана.

     Трима ученици със специални образователни потребности, завършили Х клас ще продължат обучението си в ХI клас по професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” в дневна форма на обучение по индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми до усвояване на необходимия минимум за придобиване на първа степен професионална квалификация в ПГХЗ „Дмитрий Иванович Менделеев”- Лом с осигурена допълнителна подкрепа, съгласно чл. 187, ал.1, т.5 от ЗПУО, обн. ДВ, бр.79 от 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г., с подпомагане от ресурсен учител, психолог, логопед и други специалисти при необходимост.

     Един ученик със специални образователни потребности, завършил Х клас през настоящата учебна година в ПГХЗ „Дм. Ив. Менделеев” – Лом не е насочен за продължаване на обучението, тъй като ученикът не се е явил за консултации със специалистите от РЕПЛР и планираната работна среща за консултиране и запознаване на ученика и родителя с възможностите за продължаващо обучение във втори гимназиален етап не се е състояла.